Ausstellungen

Ausstellungskalender 2017

07.01.2017 IRA Genk
11.03.2017 IRA Offenburg
08.-09.04.2017 IRA Luxemburg
03.06.2017 SRA Dillingen
24.06.2017 NRA Aarau
25.06.2017 IRA Aarau
10.09.2017 DPK Siegerschau Frankfurt
26.11.2017 SRA Dillingen

Wir freuen uns über die Erfolge unserer Champions:

26.112017 SRA Dillingen V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH ), BOB
10.09.2017 DPK Siegerschau Frankfurt VV1, DPK-Jüngstensieger
Ottilie Fleur de cerise
10.09.2017 DPK Siegerschau Frankfurt V1, SCA + CAC ( DPK ), Res-CAC ( VDH ), neue Titel: DPK-Sieger, DPK Siegerchampion
24.06.2017 IRA Aarau V1, Ch-CAC, R-CACIB, neuer Titel: Schweiz. Champion
11.03.2017 IRA Offenburg V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), CACIB, BOB, neuer Titel: Int. Champion
07.01.2017 IRA Genk V1, B-CAC, BOB, neuer Titel: Belg. Champion
20.11.2016 SRA Dillingen V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB, neuer Titel: DPK-Klubsieger
25.09.2016 CAC Nivelles V1, B-CAC, BOS
03.09.2016 SRA Frankfurt V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
24.07.2016 IHA Liège V1, B-CAC, CACIB, BOS
18.06.2016 IHA Aarau V1, CH-CAC, CACIB, BOS
17.06.2016 NRA Aarau V1, CH-CAC, BOS
22.05.2016 IRA Kreuzlingen V1, CH-CAC, CACIB, BOB, neuer Titel: Alpensieger
14.05.2016 CAC Dillingen V1, CAC ( DPK), CAC ( VDH ), BOS, neue Titel Dt. Champion ( DPK ), Dt. Champion ( VDH )
17.04.2016 CAC Ilmenau V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOS
12.03.2016 IRA Offenburg V2, Res.-CACIB, RCAC ( VDH )
14.11.2015 IRA Karlsruhe V1, CACIB, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
18.10.2015 Bundessiegerausstellung Dortmund V1, Res.-CACIB, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
04.10.2015 IRA Charleroi V1, B-CAC, CACIB, BOB
06.09.2015 CAC Frankfurt V1 , CAC ( DPK), CAC ( VDH )
14.06.2015 Welthundeausstellung Mailand V2, It. R-CAC
26.04.2015 CAC Ilmenau V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB
23.11.2014 CAC Dillingen V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH ), Jugendbester Pudel, neuer Titel: DPK-Jugendchampion
18.10.2014 IHA Dortmund V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH ), JBOB, BOB - neuer Titel: Dt. Jugendchampion
17.10.2014 Bundessieger Dortmund V1, JCA ( VDP ), JCAC ( VDH ), JBOB, Bundesjugendsieger
21.09.2014 CAC Ilmenau V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH )
09.06.2014 NHA Saarbrücken VV1, Jg.SgA ( DPK), Jüngstenbeste Hündin, erster Titel DPK-Jüngstensieger
07.06.2014 CAC Dillingen VV1, Jg.SgA ( DPK), Jüngstenbeste Hündin
26.04.2014 CAC Augsburg VV1, JgSgA ( DPK ), Jüngstenbeste Hündin
Florentine Fleur de cerise
26.112017 SRA Dillingen V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
10.09.2017 DPK Siegerschau Frankfurt V2
24.06.2017 IRA Aarau V1, Ch-CAC, CACIB, BOS
03.06.2017 SRA Dillingen V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), neuer Titel: Dt. Champion ( DPK )
11.03.2017 IRA Offenburg V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), CACIB, BOB, 4. Platz Gruppe 9, neuer Titel: Dt. Champion ( VDH )
20.11.2016 SRA Dillingen V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
03.09.2016 SRA Frankfurt V2, Res-CAC (VDH )
14.05.2016 CAC Dillingen V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
12.03.2016 IRA Offenburg V1, CACIB, CAC ( VDH ), CAC ( DPK )
14.11.2015 IRA Karlsruhe V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
18.10.2015 Bundessiegerausstellung Dortmund V2, Res.JCAC ( VDH )
06.09.2015 CAC Frankfurt V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
25.05.2015 NRA Saarbrücken V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH ), 2. Titel: Dt. Jugendchampion
24.05.2015 IRA Saarbrücken V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH ), erster Titel: DPK Jugendchampion
23.05.2015 CAC Dillingen V1, JAC ( DPK ), JCAC ( VDH )
21.09.2014 CAC Ilmenau V1, JCA ( DPK ), JCAC ( VDH )
Henriette Fleur de cerise
25.09.2016 CAC Nivelles V1, B-CAC, BOB, 2. BIS
24.07.2016 IHA Liège V1, B-CAC, CACIB, BOB
18.06.2016 IHA Aarau V1, CH-CAC, CACIB, neuer Titel: Schweizer Champion
17.06.2016 NRA Aarau V1, CH-CAC, BOB
22.05.2016 IRA Kreuzlingen V1, CH-CAC, CACIB, BOS, neue Titel: Alpensieger, Int. Champion
14.05.2016 CAC Dillingen V1, SCA + CAC ( DPK ). CAC ( VDH ), BOB, neuer Titel: DPK - Siegerchampion
14.11.2015 IRA Karlsruhe V1 , BOB, CACIB, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
18.10.2015 Bundessiegerausstellung Dortmund V2
04.10.2015 IRA Charleroi V1, B-CAC, CACIB
06.09.2015 CAC Frankfurt V1, SCA + CAC( DPK), CAC ( VDH ), BOB
14.06.2015 Welthundeausstellung Mailand V1
25.05.2015 NRA Saarbrücken V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), neuer Titel: Dt. Champion ( VDH )
24.05.2015 IRA Saarbrücken V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), CACIB, BOB
23.05.2015 CAC Dillingen V1, SCA+CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB, neuer Titel: DPK-Klubsieger
17.05.2015 IRA Kreuzlingen V1, CH-CAC, CACIB, BOB
26.04.2015 CAC Ilmenau V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
29.03.2015 IHA Luxemburg V, CACL, neuer Titel: Lux. Champion
23.11.2014 CAC Dillingen V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB, 2. Platz BIS, erster Titel Dt. Champion
( DPK )
09.06.2014 NHA Saarbrücken V1, CAC (DPK ), CAC ( VDH ), BOB
07.06.2014 CAC Dillingen V1, CAC (DPK ), CAC ( VDH ), BOB
26.04.2014 CAC Augsburg V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB
09.03.2014 CAC Frankfurt V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
17.11.2013 CAC Wallerfangen V1 CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB
Ben Nimo Fleur de cerise
17.04.2016 CAC Ilmenau V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), neuer Titel: DPK-Siegerchampion
21.09.2014 CAC Ilmenau V1, SCA+CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), neuer Titel - Dt. Champion ( DPK )
09.06.2014 NHA Saarbrücken V1, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), neuer Titel: DPK-Klubsieger
07.06.2014 CAC Dillingen V1, SCA+CAC ( DPK ). CAC ( VDH ), BOB
26.04.2014 CAC Augsburg V1, SCA + CAC ( DPK ), CAC ( VDH )
09.03.2014 CAC Frankfurt V, CAC ( DPK ), CAC ( VDH ), BOB, neuer Titel: Dt. Champion ( VDH )
20.05.2013 IHA Saarbrücken V1, CAC ( DPK (, CAC ( VDH ), CACIB
11.05.2013 IHA Dortmund V2
10.05.2013 Europasiegerschau Dortmund V1, CAC ( VDP ), CAC ( VDH )
09.03.2013 IHA Offenburg V1, CAV ( DPK ), CAC ( VDH ), Res.-CACIB
Antonella Fleur de cerise

 

Frank Kirsch-Lieblang & Thomas Lieblang - Schaumbergstr. 48 - 66822 Lebach, Germany - Phone: +49 (0)6888-580772 - contact@fleurdecerise.de